SPITS – Strategic Platform for Intelligent Traffic Systems